Nieuws

 

Zeilen voor sporters met een handicap.

 

De Thorner Zeilclub heeft op 14 april een oefendag gehouden om goed voorbereid te zijn op het zeilen met mensen met een beperking.
Twee, vrouwelijke, schippers staan klaar om zeil liefhebbers met een beperking of handicap een fijne dag te bezorgen.

Meer...

 

Toiletlozingen door de pleziervaart.

 

In het Algemeen overleg Water op 28 juni jl. heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de situatie rond toiletlozingen door pleziervaartuigen (Kamerstuk 27 625, nr. 449). Mijn inzet is erop gericht de ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater terug te dringen vanwege de nadelige effecten op de gezondheid van degenen die in dat oppervlaktewater zwemmen. Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 pleziervaartuigen, waarvan een deel beschikt over een toilet met opvangtank. Die opvangtank wordt óf bij een ontvangstinstallatie leeggepompt, óf illegaal geleegd. Zuivering aan boord waarna het gezuiverde water geloosd wordt, is op dit moment niet toegestaan, maar heeft voor veel eigenaren van pleziervaartuigen wel de voorkeur, zodat zij niet met een (geurende) tank hoeven te varen.
Sinds 2009 is het lozen van toiletwater op oppervlaktewater verboden. Daardoor is het niet lonend een boordzuiveringsinstallatie aan te schaffen, ondanks de voordelen voor schip en waterkwaliteit. Er is daarom een wijziging van de «Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi)» in voorbereiding. Hiermee wordt lozing van aan boord gezuiverd toiletwater mogelijk, mits het gezuiverde water voldoet aan de microbiologische eisen die de Zwemrichtlijn (2006/7/EG) stelt aan oppervlaktewater waarin gezwommen wordt. Dit zal via certificering worden geborgd. Naar verwachting treedt deze wijziging van de Rlbi uiterlijk 1 april 2019 in werking. De voorschriften rond de zuivering worden vervolgens ingebouwd in een besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor zover er geen zuivering aan boord is, wordt gedacht aan een verplichte verzegeling van de afsluiter (of gelijkwaardige oplossing), waardoor illegale lozing in het oppervlaktewater wordt verhinderd.

 

Hart van Limburg, N280 verbindt | Roermond

 

Re­con­struc­tie noor­de­lij­ke rij­baan N280 tus­sen Louis Rae­mae­kers­brug
en Hor­ner­brug.
Meer...

 

Nieuwbrief Lus van Linne, augustus 2018

 

Via onderstaande link is de nieuwsbrief van de Lus van Linne op te halen.
Meer...

 

Registratie maritieme zenders

 

Dit bericht is, met toestemming, overgenomen van www.vaarwijzer.info

Meer...

NL

D

 

Jachtwerf Somers

 

Onlangs hebben wij ons pand verkocht omdat wij met de winkel, Somers Wintersport zijn gestopt.
Dat betekent dat we met de Jachtwerf zijn verhuisd.
De Winterstalling service blijft zoals voorheen.

Het nieuwe adres is:
Dorpstraat 121
6042 LB Asenray

Onze contactgegevens zijn:
Tel. 0475-315972 of 06-55375712
info@jachtwerfsomers.nl
www.jachtwerfsomers.nl

 

 

Smals Dredging, Baggerwerkzaamheden Oolderplas.

 

Vanaf week 37 zal SMALS Dredging BV met de zandzuiger Linge uit een onderwaterdepot in de Oolderplas zand opspuiten te Drusushoeve en vervolgens Oolderveste.

Klik hier voor meer informatie.

Smals Dredging.

 

Telegraaf, Maasplassen, best bewaarde geheim.

 

In De Telegraaf van 19 augustus stond een mooi artikel over de Maasplassen.

Klik hier om het artikel te lezen.

 

Nieuwsbrief juli 2017

Het dak gaat er af (en er weer op), dus haal je spullen uit de loods!

 

We hebben een ontwerp, vergunning, aannemer en een goedgekeurde lening dus het is zo ver: we gaan het asbesthoudende dak van de botenloods vervangen door geïsoleerde dakplaten met een lichtstraat in de nok van het dak.
Dit heeft voorbereiding nodig.

 

Daarom het dringende verzoek om al je (ongevraagd) opgeslagen spullen voor 17 juli uit de loods te halen en mee naar huis te nemen.

 

Er liggen onder andere oude masten, gieken, matrassen, veel ladders, surfplanken etc. Mocht je op (wereld)reis zijn, vraag dan een zeilvriend dit te doen.
Na 17 juli doet Lucas, de havenmeester, het voor je, maar dan is er een kans dat je je spullen niet terugvindt en eventuele sloten worden doorgeknipt.

 

Vervolgens wordt de loods grondig schoongemaakt, zodat er bij het verwijderen van de asbestgolfplaten geen stukjes asbesthoudend afval in spinnenwebben en stof terechtkomen.
Op 1 september begint de asbestsanering. Hiertoe wordt er een gebied van 10 meter rondom de loods afgezet. De sanering zal 1 week in beslag nemen.
Hierna komt er een nieuw dak en op 1 oktober is alles klaar en gereed voor de winterstalling.
Ook het asbesthoudende dak van het milieugebouwtje (KCA-afval) wordt vervangen. De afvaltank en afvalcontainers zullen tijdelijk een stukje richting speeltuin staan. De mensen die wel betaald hebben voor stalling in de loods worden apart geïnformeerd. Het plan is om bij aanvang van het schoonmaakwerk de boten op het parkeerterrein te zetten.

 

Voor vragen neem gerust contact op met de havenmeester.

Het Bestuur

 

Hermus Watersport, tankstation komt terug.

 

 

Rijkswaterstaat, Sloop keersluis Limmel.

 

Op maandag 3 april 2017 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden van de oude keerschutsluis te Limmel.
Klik hier voor meer informatie.

Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Rijkswaterstaat, Renovatie historische schutkolk Panheel.

 

Rijkswaterstaat begint maandag 3 oktober met de renovatie van de oude schutkolk van sluis Panheel.
Klik hier voor meer informatie.

Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Watersport zonder brandstof.

 

In Dagblad De Limburger van 10 oktober 2016 staat een artikel over het tankstation van Jachthaven Hermus.
Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

Roermond heeft wind in de zeilen.

 

In Dagblad De Limburger van 7 oktober 2016 staat een artikel over het Eredivisie Zeilen team.
Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

Rijkswaterstaat, Maasoevers.

 

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd langs de Maas aan natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden om weer een goed leefgebied voor riviergebonden planten, vissen en ander waterleven te creëren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren.

Met de nieuwe oevers verdwijnt de rechte, harde oeverlijn en krijgt de Maas een minder kanaalachtig karakter. Daarvoor in de plaats komt een geleidelijke overgang van water naar land met een grilliger oeverlijn. Dit brengt zowel voor de beroeps- als recreatievaart een nieuwe oriëntatie op het vaarwater met zich mee.

Speciaal voor de recreatievaart hebben we een flyer gemaakt met concrete tips hoe hier mee om te gaan. Bijgevoegd treft u de in 2015 geactualiseerde versie aan. Tevens is er nu een Duitstalige versie beschikbaar, die ik eveneens heb bijgevoegd. Omdat dit ook voor uw leden relevant kan zijn, wilde ik vragen of u wellicht kans ziet de flyer(s) bij hen onder de aandacht te brengen en/of op de website van het Watersportverbond te plaatsen?

Klik hier voor meer informatie over het werk aan de Maasoevers en –uiterwaarden.

Flyers

NL

D


Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Rijkswaterstaat, Stremmingen Julianakanaal.

 

De doorvaart op het Julianakanaal is in de volgende weekends geheel gestremd.
Zaterdag 20/8 vanaf 20.00 uur tot maandag 22/8, 06.00 uur. Dus gehele zondag gestremd!
Zaterdag 24/9 vanaf 20.00 uur tot maandag 26/9, 12.00 uur. Dus zondag gehele dag en maandag tot 12 uur gestremd!

Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Rijkswaterstaat, Adviezen recreatievaart.

 

Met het recreatieseizoen op het water voor de deur geeft Rijkswaterstaat de recreatievaart 5 tips voor veilig varen op de rijksvaarwegen.
Klik daarom hier voor meer informatie.

Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Rijkswaterstaat, Stremmingen Wilhelminakanaal.

 

Gaat u deze zomer het land in? Wees dan voorbereid op stremmingen in het Wilhelminakanaal tot 5 september. Volg bijgaande link en lees de details.
Klik daarom hier voor meer informatie.

Watersportverbond, Verenigingsondersteuning.

 

Unieke nieuwe app voor waterstanden in Limburg

 

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei hebben 1 februari een nieuwe unieke app WaterstandLimburg gelanceerd. Via deze app is 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele waterstand en –afvoer te raadplegen van alle belangrijke Limburgse beken én de Maas. Hiermee is Limburg de eerste provincie in Nederland waar dergelijke informatie op deze manier wordt aangeboden.
Meer...

 

Excursie Lus van Linne, 10 november 2015

 

Via onderstaande link is de nieuwsbrief van de Lus van Linne, inclusief uitnodiging voor een excursie op te halen.
Meer...

 

Registratie maritieme zenders

 

Dit bericht is, met toestemming, overgenomen van www.vaarwijzer.info

Meer...

NL

D

 

Dagblad De Limburger dd. 7 oktober 2015

 

Eredivisie Zeilen Tryout 2015. Artikel...

Eredivisie Zeilen Website | Facebook

Subsite eredivisie.maasenroer.nl Subsite

 

 

Op Dreef Festival / de Familietuin 2015

 

Zoals gemeld in de ALV van 1 mei:
Als lid van Maas en Roer bent U uitgenodigd om een bezoek te brengen aan "de Familituin".
Zeer geschikt voor ouders met kinderen of Opa's en Oma's met kleinkinderen.
Haal uw kaarten op bij de havenmeester.
Lees hier meer...

 

125 jaar watersportverbond,
Aanlooptochten SAIL Amsterdam

 

Bijgaand de laatste informatie van de Jubileumcommissie van het Watersportverbond over de Aanlooptochten, in augustus, naar Muiden in het kader van het 125-jarig jubileum.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als er ook vanuit Limburg (startend in Maastricht en verderop op de Maas aanhakend?) een aanbrengtocht zou plaatsvinden.
Vanuit Muiden heeft het Watersportverbond, gedurende een aantal dagen, een programma voor de deelnemers opgesteld. Klik hier voor meer informatie.

Misschien kunt u deze informatie onder uw motorbootleden verspreiden en vragen zich aan te melden op het mailadres van Giesbeek of bij het Watersportverbond (Kay Heemskerk)

Watersportprovincie Limburg mag hier toch niet ontbreken?

Met vriendelijke groet,
Fons van Gent
Secretaris Regio Team Limburg

 

Rijkswaterstaat,
Inventarisatie wachtplaatsen bij bruggen en sluizen.

 

Rijkswaterstaat vraagt de watersporters om hun wensen voor verbetering van de wachtplaatsen bij bruggen en sluizen in rijkswateren in Brabant en Limburg door te geven. Het Watersportverbond verzamelt deze wensen en bespreekt deze met Rijkswaterstaat.

Uw input is daarbij heel belangrijk, want ú komt de situaties tegen die verbeterd kunnen worden.
Klik daarom hier voor meer informatie en lees hoe u uw wensen kunt doorgeven.

Watersportverbond, Regioteam Limburg.

 

Nieuwe Vertrouwens Contact Persoon

 

De heer Henk van Roon heeft zich beschikbaar gesteld om mevrouw Thea Karreman als Vertrouwens Contact Persoon op te volgen.

Meer...

NL

D

 

Rijkswaterstaat,                                                            Vernieuwd
Veilig varen op de Waal: werkzaamheden tussen Wamel & Ophemert.

 

Heeft u dit jaar vaarplannen op de Waal?
Lees dan bijgaande flyer van Rijkswaterstaat (Nederlandse of Duitse versie) over de werkzaamheden die zij gaat verrichten tussen Wamel en Ophemert.
Het kan u helpen bij het plannen van uw tocht.

Namens het Regioteam Limburg van het Watersportverbond,
Fons van Gent

 


NL

D

 

Nieuwsbrief Lus van Linne, December 2014

 

Via onderstaande link is de nieuwsbrief van de Lus van Linne, editie december 2014 op te halen.
Meer...

 

Dagblad De Limburger dd. 13 oktober 2014

 

ONK H-Boot
Weer zorgt ervoor dat één wedstrijdag in Roermond moet worden geschrapt. Meer...

 

 

Uitzending L1 van Navenant Experience Maasplassen

 

Namens het bestuur van M&R heeft onze havencommissaris René  van der Zweep meegedaan aan het tafelgesprek Navenant Experience Maasplassen van L1.

 

 

Robert-Jan Kentgens 3e in het Open Duits Kampioenschap in de Seascape 18

 

Op 6, 7 en 8 juli is ons lid Robert-Jan Kentgens met zijn crew Nikki Schuttrups en Rodie van Macklenberg 3e geworden in het Open Duits Kampioenschap in de Seascape 18 klasse in Warnemünde.

Wij feliciteren hem met dit mooie resultaat. Kijk voor de hele uitslag op: https://www.raceoffice.org/data/wawo2014/wawo2014.8135.pdf

 

Bestuur Maas en Roer.

 

 

Robert-Jan Kentgens Nederlands Kampioen ORC1 2014

 

Tijdens de North Sea Regatta heeft ons lid Robert-Jan Kentgens met zijn crew van de Team Delft Challenge Goud gewonnen in een x35 in ORC1 klasse.

Wij feliciteren hem met dit mooie resultaat.
Kijk voor de hele uitslag op: https://content.nsr.nl/results/2014/DRB08_03.HTM
Media artikel: https://nsr.nl/2014/orc-1-x-ces-op-het-randje-kampioen/
Website: www.delftchallenge.nl

 

Bestuur Maas en Roer.

 

 

Uitzicht van een beroepsschipper.

 

Beste mede watersporters, Aeneas is recentelijk benaderd door een beroepsschipper die momenteel dagelijks heen en weer vaart met volle en lege duwbakken naar de Lus van Linne om ons te laten zien wat hij ziet. Aeneas is uiteraard gelijk op deze uitnodiging ingegaan. Aeneas heeft ook RTV Limburg uitgenodigd om mee te gaan. Dit heeft geleidt tot bijgaande leerzame rapportage.

 

 

Veilig langs een veerpont.

 

Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van afgelopen maandag 12 mei, presenteerde de commissie motorbootvaren en regioteams van het Watersportverbond de voorlichtingsfilm “Veilig langs een veerpont”.
De film, een initiatief van het Watersportverbond in samenwerking met ‘Varen doe je samen’, geeft voorlichting aan de recreatievaart over het voorbijvaren van een veerpont.

Zo blijkt dat de signalen rondom het vertrek en het overvaren van de veerpont vaak niet duidelijk zijn voor de recreatievaart waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het Watersportverbond pleit dan ook al langer voor het verbeteren van de signalen rondom veerponten maar het wijzigen of aanpassen van deze signalen is vaak in strijd met de regels voor internationale vaarwegmarkeringen.

De brochure ‘Veilig langs een veerpont’, uitgegeven door ‘Varen doe je samen’ en het Landelijk Veren Platform, en de video dragen bij aan het vergroten van de veiligheid op de Nederlandse kanalen en rivieren.

‘Varen doe je samen’ is een initiatief van het Watersportverbond, Rijkswaterstaat, de provincies, diverse havenbedrijven, Koninklijke Schuttevaer, ANWB, HISWA vereniging en Stichting SRN.

 

Wedstrijdteam.

 

Geacht Maas en Roerlid,

Het is u wellicht bekend dat het Wedstrijdteam van Maas en Roer regelmatig zeilwedstrijden organiseert.
 

Die wedstrijden hebben de volgende opzet:
 

  1. Klassen evenementen (Evenementen voor 1 zeilklasse, meestal i.s.m. een Landelijke Klassen Organisatie)

  2. Clubwedstrijden (Alleen voor Maas en Roer leden)

  3. Open wedstrijden (Voor iedereen die wil wedstrijdzeilen)

  4. Kajuitwedstrijden (Voor kajuitjachten)Complete informatie vindt u in het document "Programma Zeilwedstrijden 2014" op www.maasenroer.nl onder de knop "Wedstrijdteam" en op de wedstrijdkalender die u ontvangt met Spant nummer 1 van 2014.

Wanneer u graag eens wil proberen of het deelnemen aan wedstrijden iets voor u is, dan zijn de Open wedstrijden van Maas en Roer of de Euregio Regatta (dit jaar in Ophoven) hiervoor zeer geschikt.

Verschillende types boten kunnen tegen elkaar zeilen en toch een eerlijke uitslag krijgen. Daar hebben wij een gedegen oplossing voor. Is uw boot geen echte wedstrijdklasse? Geen probleem. U kunt toch meedoen en zelfs winnen!

Wilt u eens een wedstrijddag meemaken zonder zelf mee te zeilen? Dan kunt u een dag mee op één van de comitéboten. Zo kunt u ook eens ervaren wat wedstrijdzeilen inhoudt, zonder mee te zeilen. U kunt hiervoor een verzoek richten via  of één van de teamleden aanspreken in een wedstrijdweekend.

Het Wedstrijdteam van Maas en Roer heet u graag welkom bij één van de evenementen in het komende seizoen.

 

Graafwerkzaamheden Lus van Linne gestart.

 

Op 2 juli 2013 heeft in de Lus van Linne de feestelijke overdracht plaatsgevonden van de gronden van Ballast Nedam Grondstoffen aan Stichting het Limburgs Landschap. Met het loslaten van Galloway runderen in een groter deel van het gebied werd symbolisch de omvorming naar een dynamisch natuurgebied ingezet.

De komende jaren zal deze ontwikkeling gepaard gaan met flink wat grondverzet. Als laatste zijn nu ook de definitieve werkplannen daarvoor goedgekeurd. Op onze projectwebsite www.lusvanlinne.nl kunt u deze documenten terugvinden.

Als eerste zijn wij deze week begonnen met graafwerkzaamheden in het terreingedeelte tegenover de dorpskern van Linne. Dat gebeurt onder andere door een hydraulische kraan op een ponton. Het gewonnen zand en grind wordt niet ter plekke gewassen maar als ruwe toutvenant-specie in een duwbak naar elders afgevoerd. Met de klei uit de bovenlaag wordt terzelfder tijd een natuurdam in de Spoorplas aangelegd. Na twee jaar zal de gehele zuidwesthoek van de Lus van Linne ontgraven, heraangevuld en heringericht zijn en aansluiten op het bestaande natuurgebied.

Wij hebben met de omwonenden afgesproken dat we zullen trachten de eventuele geluidshinder, die de werkzaamheden nu eenmaal met zich mee kunnen brengen, te minimaliseren. Het onafhankelijke ingenieursbureau Royal Haskoning is aangesteld om metingen uit te voeren en te begeleiden. De eerste nulmetingen in het gebied bij de appartementsgebouwen in Linne en bij de huizen in Merum zijn reeds uitgevoerd.

Soms blijkt een vorm van hinder met eenvoudige ingrepen verminderd te kunnen worden. Mocht u in de komende periode vragen, klachten of goede suggesties voor beperking van overlast hebben, aarzel niet om te bellen of te mailen met onze uitvoerder ter plekke.
Hans Houben is bereikbaar via 0639 420592 of via info@lusvanlinne.nl.

Over de resultaten zullen wij u regelmatig op de hoogte blijven houden.

Met vriendelijke groet,
Ballast Nedam Grondstoffen BV
Willem-Jan Duijnstee
Directeur

 

Ledenpas Watersportverbond nu digitaal beschikbaar.

 

De ledenpas van het Watersportverbond heeft een nieuwe vorm gekregen. De fysieke kaart, die sinds een aantal jaar is afgeschaft, wordt vervangen door een digitaal exemplaar. Leden kunnen hierdoor weer aantonen dat zij aangesloten zijn bij het Watersportverbond. Een aantal regelingen van het Watersportverbond, zoals de gastvrijheidsregeling, is door de invoer van de digitale ledenpas weer beter controleerbaar. Op de pas staat tegenwoordig tevens duidelijk aangegeven welke licenties een lid op zijn naam heeft staan.

Downloaden

De digitale ledenpas is online op te vragen op de website van Watersportverbondonline. Leden hebben voor het opvragen van de digitale ledenpas hun lidnummer en postcode nodig. Met deze persoonlijke gegevens kunnen zij hun lidmaatschapspas downloaden en uitprinten.

Als er een onduidelijkheid is over een lidnummer, dan kan een lid zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Watersportverbond. Het lidnummer wordt dan met de volgende nieuwsbrief persoonlijk naar het lid toegestuurd. Mocht u of een van uw leden nog vragen hebben over de digitale ledenpas, dan kunnen zij contact opnemen met het Watersportverbond.

 

Nautisch Programma van Eisen Maasplassen.

 

Gedeputeerde Twan Beurskens heeft het eerste exemplaar van het Nautisch Programma van Eisen, dat in opdracht van de Provincie Limburg en de GOML door Projectbureau Vrolijks te Breda is opgesteld, onder ruime belangstelling van Midden-Limburgse bestuurders, ondernemers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties in ontvangst genomen. Het Nautisch Programma van Eisen geeft invulling aan de in het Masterplan Maasplassen geformuleerde ambitie om het Maasplassengebied te laten uitgroeien tot Top-Waterrecreatiegebied.

Lees hier het Nautisch Programma van Eisen
Lees hier meer