Vertrouwenscontactpersoon (V.C.P)

 

De omgangsregels van R.R. & Z.V. Maas en Roer

 

Maas en Roer gaat uit van omgaan met vertrouwen en respect voor elkaar. Dit blijkt in de praktijk plezierig te werken. Binnen de vereniging worden veel activiteiten ontplooid en al die activiteiten moeten in een veilige omgeving plaatsvinden. Trainers, opleiders en leden hebben hier over het algemeen aandacht voor.
In het geval dat leden worden geconfronteerd met een onplezierige situatie dan is de heer Henk van Roon de vertrouwenscontactpersoon van Maas en Roer.

 

Gedragsregels begeleiders in de sport bij de R.R. & Z.V. ”Maas en Roer” :

 

 1. Veilige omgeving

  De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

   

 2. Waardigheid

  De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast ťn verder in het privťleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

   

 3. Seksuele intimidatie

  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

   

 4. Seksueel misbruik

  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

   

 5. Aanraking

  De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

   

 6. Intimiteiten

  De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

   

 7. Pesten

  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van pesterij tegenover de sporter, in welke vorm dan ook.

   

 8. Discriminatie

  De begeleider onthoudt zich van elke vorm van discriminatie naar sekse, ras, geloof, geaardheid of anderszins tegenover de sporter.

   

 9. Privťruimte

  De begeleider zal tijdens training(-sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

   

 10. Bescherming

  De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

   

 11. Tegenprestaties

  De begeleider zal de sporter geen (im-)materiŽle vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiŽle beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

   

 12. Naleving

  De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen

   

 13. Verantwoordelijkheid

  In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

 

 

 

De NOC NSF ondersteunt sportverenigingen door middel van het onder aandacht brengen van problemen met betrekking tot seksuele intimidatie. Bij het NOC*NSF telefonisch meldpunt worden jaarlijks tussen de 80-100 meldingen geregistreerd. Dit is zeker niet een goede weergave van het werkelijk aantal incidenten, dat ligt zeker hoger.
Seksuele Intimidatie treft jaarlijks gemiddeld 20 verschillende takken van sport.
In 70% van de meldingen is het slachtoffer een vrouw, in 30% een man. De aard van de meldingen varieert van verbale intimidatie en niet-functionele of ongewilde aanrakingen tot aanranding, verkrachting en langdurig seksueel misbruik. Een derde van alle meldingen bestaat uit deze laatste drie categorieŽn. Van deze slachtoffers is 95% jonger dan 20 jaar en 60% zelfs jonger dan 16 jaar.

 

Wat is seksuele intimidatie?

 

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

 

Voor meer informatie bezoek je de site: www.watisjouwgrens.nl

 

Ondanks goede afspraken kan het helaas soms verkeerd gaan en dan is het belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk worden besproken en mogelijk opgelost. Blijf niet doorlopen met een gevoel van onveiligheid of intimidatie. Hoe eerder het bespreekbaar wordt gemaakt hoe kleiner het probleem mogelijk gehouden kan worden.
Er zijn altijd minimaal 2 partijen betrokken die beiden een kans moeten krijgen hun verhaal te kunnen doen.

 

Wat doet een “Vertrouwens Contact Persoon” (V.C.P.)

 

Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon voor een luisterend oor. De vertrouwenscontactpersoon luistert in vertrouwen naar de problemen die zijn ontstaan en heeft een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet als er strafbare feiten zijn gepleegd omdat er dan een burgerplicht is om deze bij de politie te melden. Problemen moeten in principe door de betrokkene zelf worden opgelost en niet door de vertrouwenscontactpersoon, maar er wordt wel geholpen een weg te vinden om tot een adequate oplossing te komen.

 

De vertrouwenscontactpersoon voor Maas en Roer is de heer Henk van Roon en is te bereiken op ligplaats L25 of via mailadres: . Indien je mailt, belt hij zo spoedig mogelijk terug. In dringende gevallen is hij tevens te bereiken onder telefoonnummer +31654670744.

 

Meldpunt en vertrouwenspersonen

 

Er is tevens een mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met een meldpunt bij de NOC NSF. Dit meldpunt (0900-2025590) is 24 uur gedurende zeven dagen per week bereikbaar en is beschikbaar voor eerste opvang, vragen en advies aangaande seksuele intimidatie in de sport. Het meldpunt verwijst voor verder advies en ondersteuning bij incidenten door naar de NOC*NSF poule van vertrouwenspersonen en adviseurs die regionaal ondersteuning en advies bij incidenten geeft aan zowel slachtoffers, beschuldigden als sportorganisaties.